اخبار مهم
Home / اقتصادی / ۲۸ کشته در بمباران منازل مسکونی توسط آمریکا در شرق افغانستان
2035866.jpg

۲۸ کشته در بمباران منازل مسکونی توسط آمریکا در شرق افغانستان۲۸ کشته در بمباران منازل مسکونی توسط آمریکا در شرق افغانستان

می فایل