اخبار مهم
Home / سیاسی / پوتین: اسد از سلاح شیمیایی در سوریه استفاده نکرده است
1880005.jpg

پوتین: اسد از سلاح شیمیایی در سوریه استفاده نکرده استپوتین: اسد از سلاح شیمیایی در سوریه استفاده نکرده است

می فایل