اخبار مهم
Home / اقتصادی / هواپیمای ۷۴۷ و ایلوشین نیروی هوایی ارتش هم عازم کرمانشاه شدند
2109418.jpg

هواپیمای ۷۴۷ و ایلوشین نیروی هوایی ارتش هم عازم کرمانشاه شدندهواپیمای ۷۴۷ و ایلوشین نیروی هوایی ارتش هم عازم کرمانشاه شدند

می فایل