اخبار مهم
Home / اقتصادی / نیروهای مقاومت به ۱۱ کیلومتری مهم‌ترین پایگاه داعش در استان حماه رسیدند + نقشه میدانی
2019298.jpg

نیروهای مقاومت به ۱۱ کیلومتری مهم‌ترین پایگاه داعش در استان حماه رسیدند + نقشه میدانینیروهای مقاومت به ۱۱ کیلومتری مهم‌ترین پایگاه داعش در استان حماه رسیدند + نقشه میدانی

می فایل