اخبار مهم
Home / اقتصادی / قطر: عربستان «حج» را وسیله‌ای برای فشار سیاسی قرار ندهد
2029060.jpg

قطر: عربستان «حج» را وسیله‌ای برای فشار سیاسی قرار ندهدقطر: عربستان «حج» را وسیله‌ای برای فشار سیاسی قرار ندهد

می فایل