اخبار مهم
Home / فرهنگی / سناتور آمریکایی: ترامپ ثبات و کارآمدی ندارد
2001493.jpg

سناتور آمریکایی: ترامپ ثبات و کارآمدی نداردسناتور آمریکایی: ترامپ ثبات و کارآمدی ندارد

می فایل