اخبار مهم
Home / اقتصادی / سردار عبداللهی: عمق زلزله در کرمانشاه بسیار زیاد است
2101505.jpg

سردار عبداللهی: عمق زلزله در کرمانشاه بسیار زیاد استسردار عبداللهی: عمق زلزله در کرمانشاه بسیار زیاد است

می فایل