اخبار مهم
Home / سیاسی / رکورد زنی غیر منتظره طلا و آغاز حرکت نقدینگی تورم زا
2035029.jpg

رکورد زنی غیر منتظره طلا و آغاز حرکت نقدینگی تورم زارکورد زنی غیر منتظره طلا و آغاز حرکت نقدینگی تورم زا

می فایل