اخبار مهم
Home / اقتصادی / دولت یازدهم آمار صادرات را دستکاری کرد/ پیش‌بینی افزایش تورم درحال تحقق است/ تحریم اپل علیه ایران، خوش‌خیالی‌های دولت را نقش بر آب کرد/ تهدید رشد اقتصادی با رشد ۱۲ درصدی واردات مصرفی‌ها
1960236.jpg

دولت یازدهم آمار صادرات را دستکاری کرد/ پیش‌بینی افزایش تورم درحال تحقق است/ تحریم اپل علیه ایران، خوش‌خیالی‌های دولت را نقش بر آب کرد/ تهدید رشد اقتصادی با رشد ۱۲ درصدی واردات مصرفی‌هادولت یازدهم آمار صادرات را دستکاری کرد/ پیش‌بینی افزایش تورم درحال تحقق است/ تحریم اپل علیه ایران، خوش‌خیالی‌های دولت را نقش بر آب کرد/ تهدید رشد اقتصادی با رشد ۱۲ درصدی واردات مصرفی‌ها

می فایل