اخبار مهم
Home / اقتصادی / با نگارش خاطرات شهدا می‌خواهم بگویم شاهنامه دروغ نیست/ تاریخ گردان انصار با نام تک سوار دشت زید عجین شد/ ماجرای عصبانیت شهید همت و واکنش شهید قهرمانی
2033640.jpg

با نگارش خاطرات شهدا می‌خواهم بگویم شاهنامه دروغ نیست/ تاریخ گردان انصار با نام تک سوار دشت زید عجین شد/ ماجرای عصبانیت شهید همت و واکنش شهید قهرمانیبا نگارش خاطرات شهدا می‌خواهم بگویم شاهنامه دروغ نیست/ تاریخ گردان انصار با نام تک سوار دشت زید عجین شد/ ماجرای عصبانیت شهید همت و واکنش شهید قهرمانی

می فایل