اخبار مهم
Home / ورزشی / آمریکا در نزدیکی تلعفر پایگاه نظامی تاسیس کرده است
2024100.jpg

آمریکا در نزدیکی تلعفر پایگاه نظامی تاسیس کرده استآمریکا در نزدیکی تلعفر پایگاه نظامی تاسیس کرده است

می فایل